Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu shop.farmprofi.com je:

Ing. Juraj Mažgut – FARM P R O F I, Bodrocká 7, 821 07 Bratislava

IČO: 11676086

DIČ: 1020202381

IČ DPH: SK1020202381

Kontak: ekonom@farmprofi.com, Telefón: +421 905 131 087

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živn. registra : 102-6575


I. OBJEDNANIE TOVARU
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia a odoslania objednávky, resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.  
Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába a z iných dôvodov. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma alebo časť vrátená späť na jeho účet do 15 dní.
Pre záväzné potvrdenie objednávky pri niektorých druhoch tovarov si dodávateľ vyhradzuje právo vyžiadať uhradenie zálohy zo strany kupujúceho vo výške 50% z ceny objednávky a po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba tovaru.

II. CENY
Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH a bez nákladov na dopravu alebo dobierku. 
Po potvrdení objednávky predávajúcim tento garantuje výšku ceny za výrobok a cenu služby.
K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu alebo dobierku. Cena poplatkov za dopravu alebo dobierku je zobrazená pri vybranom tovare. Iné poplatky predávajúci neúčtuje. Zvýhodnené ceny tovarov a služieb nie je možné kombinovať s inými akciami na predajni, ak predávajúci nerozhodne inak. Ceny v tomto e-shope sa môžu líšiť od cien na predajni alebo od cien v iných e-shopoch. V prípade objednania si pneumatík s prezutím sa doprava neučtuje. Cena je konečná.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.
Definície pojmov:
Dobierka :  Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní  tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby alebo zamestnancovi obchodu , ktorý tovar doviezol a preukázal sa preukazom zamestnanca.
Platba v hotovosti : Tovar a služba sú uhradené pri prebratí tovaru a služby v prevádzke pneuservisu kde došlo k montáži pneumatík. K objednávke nie je účtovaný žiadny poplatok.

IV. DODACIE PODMIENKY
Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a dodací list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). 
Doba expedície objednávky pri dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-15 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho.
Maximálna dodacia doba je 15 dní od prijatia objednávky, resp. dlhšie ak sa na tom  kupujúci a predávajúci dohodli., alebo sa automaticky predlžuje ak kupujúci nepožiadal sám o storno objednávky.
Kupujúci obdrží formou emailu avízo o odoslaní zásielky z obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň v čase od 8-17 hodiny po obdržaní emailového avíza. Dovoľujeme si požiadať kupujúcich, aby dvíhali telefón, ak sa s nimi chce spojiť kuriér! Ak kuriér kupujúceho doma nezastihne a nepodarí sa mu spojiť s ním telefonicky, vhodí mu avízo o uložení zásielky a kupujúci si sám vyžiada opätovné doručenie! 
Pokiaľ si  kupujúci vyberie spôsob dodania formou dobierky, tak je povinný takúto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu takto  vzniknutú (spravidla cenu dopravy/poštovného tam a späť). Pokiaľ kupujúci na prvú písomnú výzvu (môže byť zaslaná emailom, faxom, písomne) predávajúceho túto vzniknutú škodu neuhradí, pristúpi predávajúci k náhrade škody nasledovne:
Ak kupujúci tovar neprevezme, pričom obdržal od predávajúceho emailom avízo o odoslaní balíka s číslom balíka a kontaktom na prepravnú spoločnosť, potom predávajúci vec uloží  do úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci  môže kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné a plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal.
Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky poslané formou balíka sú poistené a dopravca ručí za tovar. 

V. STORNO OBJEDNÁVKY
Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu a to do 24 hodín od odoslania objednávky, len pokiaľ objednávka nebola ešte vyexpedovaná alebo vyfakturovaná, o čom predávajúci zákazníka okamžite informuje emailom.
Žiadosť o storno môže kupujúci podať písomnou formou odoslaním na emailovú adresu: ekonom@farmprofi.com s názvom v predmete správy STORNO.
Doba expedície tovaru z obchodu sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-5 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je 1-3 dni. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V prípade, že predlžená doba kupujúcemu nevyhovuje, má možnosť bezplatného stornovania objednávky písomnou formou, pokiaľ objednávka nebola ešte expedovaná.
Ak kupujúci znemožní dodanie plnenia na základe jeho objednávky, potom predávajúci vec uloží  do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci bude kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné.


VI. VRÁTENIE TOVARU
V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Ing. Juraj Mažgut – FARM PROFI, Novozámocká cesta 726, 925 71 Trnovec nad Váhom spolu s dokladom o kúpe, záručným listom, ak bol záručný list vydaný, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí kupujúci.
Predávajúci doporučuje vrátenie tovaru osobným dovozom kupujúcim, z dôvodu, aby sa prebrala kompletnosť a nepoškodenie vráteného tovaru, tak aby sa vyhlo prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť za neprítomnosti oboch strán! Ak kupujúci trvá na vrátení tovaru inou formou (poštou, kuriérom), je to možné, ale kupujúci berie na vedomie, že predávajúci potvrdí kompletnosť dodávky nepoužívanie tovaru podľa jeho zistení a považuje ju za správnu bez možnosti kupujúceho odvolať sa.
Prípadné poškodenie vráteného tovaru alebo používanie tovaru stiahne z vrátenej sumy tovaru, pokiaľ nejde o závažné poškodenie, ktoré predávajúcemu nebráni ďalšiemu predaju.
Tovar treba zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne - NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebraný!
Po obdržaní nechceného tovaru bude kupujúcemu suma za tovar vrátená najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ bol tovar nepoužívaný a obal nepoškodený.
Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri nákupe tovaru.
V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné zdarma (hradil predávajúci), si predávajúci strhne z vrátenej čiastky skutočné náklady na zaslanie tovaru z ceny vráteného tovaru.
Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na výrobok zľavu a na nový tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni predávajúceho. V prípade zakúpenia pneumatík s prezutím a zistením pri prezúvaní že zákazník si objednal zlý rozmer, výmena rozmeru pneu za správnu je bez poplatku.

VII. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi podľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom na ekonom@farmproif.com, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho,  kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky, opis poškodeného tovaru.
Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.  Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
1., Záruka na pneumatiky je  2 roky od dátumu predaja alebo 5 rokov od dátumu výroby ( platí to, čo uplynie skôr ).
2., Záruka na servis je 0,5 roka.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV                                                  

Prevádzkovateľom e-shopu shop.farmprofi.com je Ing. Juraj Mažgut – FARM P R O F I, Bodrocká 7, 821 07 Bratislava.
Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

· meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
· Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
· voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
· voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a pri odovzdaní zásielky)
· ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie    faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgánom činným v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo napríklad pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Kupujúci  na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

 

IX. OSTATNÉ
Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.
Naša spoločnosť zabezpečuje bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov  ( § 71 zákona č.79/2015 Z.z.).


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky meniť.

 

XI. ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

827 99  Bratislava 27

Tel.: 02/58272 172, 02/58272 104

E-mail: ba@soi.sk

 

XII. ALTERNATÍVNE ON-LINE RIEŠENIE SPORU

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze, ale aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. problémov nás kontaktujte na ekonom@farmprofi.com.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 09.01.2015.